BricsCAD a stavební aplikace


Během posledních dvaceti let prošla technologie tvorby stavební dokumentace skutečně revolučním vývojem. Na celém světě existují nyní bilióny výkresů, které jsou zpracovány na počítači, a ruční kreslení je všeobecně chápáno jako nedostatek, který se přestává promíjet.

Moderní systémy pro počítačem řízené projektování (CAD) řeší různou měrou všechny nedostatky ručního zpracování, jako jsou nutnost překreslovat celé výkresy při podstatných změnách, snadná ztráta konzistence projektové dokumentace, obtížnost násobného používání výkresů v podobných projektech, ztráta času a energie při provádění stále se opakujících rutinních činností apod. Tyto systémy nejenže vytvářejí podmínky pro podstatné zvýšení kvality projektové dokumentace a produktivity práce, ale umožňují navíc propojení s dalšími aplikacemi technického, obchodního a ekonomického charakteru a s Internetem, a představují tak zcela nový pohled na proces projektování a spolupráci mezi jednotlivci a pracovními týmy.

Přes všechny výhody projektování na počítači mnoho jednotlivců a menších firem stále ještě používá při své práci především tužku a rýsovací pero. Důvodem je jednak cenová nedostupnost velkých systémů renomovaných značek, jednak častá nespolehlivost drobných systémů, zejména problémy s kompatibilitou.Řešení dostupné opravdu pro každého

Řešení založené na produktech společnosti Bricsnet splňuje tři zásadní kritéria - je technicky a technologicky vyspělé, je kompatibilní se všemi všeobecně uznávanými (a nejvíce používanými) průmyslovými standardy a je navíc mimořádně cenově dostupné. Nyní si opravdu můžete vybírat, protože řešení Bricsnet je porovnatelné se špičkovými produkty, ovšem prodává se za zlomek jejich ceny. Ať už hodláte začít s projektováním na počítači, nebo potřebujete doplnit vaše stávající softwarové vybavení, následující aplikace mohou pro vás být nejen alternativou, ale i mimořádně chytrou volbou.

BricsCAD V5

BricsCAD je obecný CAD systém určený pro kreslení v rovině i prostoru. Pro své výkresy přímo používá souborový formát DWG. Tento formát je považován za průmyslový standard, můžete tedy spolupracovat se všemi svými obchodními partnery a předávat výkresy bez obav ze ztráty informací. Bricsnet IntelliCAD je programovatelný v jazycích AutoLISP, SDS (variace ADS) a Visual Basic for Application.

Bricsnet IntelliCAD umožňuje kreslit všechny obvyklé výkresové entity počínaje body, úsečkami a oblouky, přes křivky, multičáry, víceřádkový text, asociativní šrafování a kóty, až po základní 3D plochy kvádru, kužele, kulového vrchlíku a složité prostorové útvary, jako jsou rotační a translační plochy, hraniční plochy a polygonální sítě.

Entity jsou ve výkrese uloženy ve vrstvách a mohou přebírat jejich nastavení (typ čáry, barva apod.). Vrstvy je možné zamknout, zmrazit a potlačit jejich zobrazení. Při kreslení lze definovat uživatelské souřadné systémy, nastavovat styly čar, textové a kótovací styly a používat standardní režimy uchopení pro přesnou práci.

Bricsnet IntelliCAD podporuje připojení externích referenčních výkresů a vkládání rastrových obrázků do výkresu - map, fotografií, leteckých snímků apod. Vybrané entity nebo celý výkres můžete uložit na disk jako samostatný blok, určený k následnému opakovanému vkládání. Bricsnet IntelliCAD umožňuje otevřít více souborů současně a kopírovat mezi nimi výkresové entity a nastavení.

Entity ve výkrese můžete hromadně i jednotlivě upravovat všemi myslitelnými způsoby. K dispozici jsou nástroje pro kopírování, posun, otočení, protažení, oříznutí, prodloužení, rozložení, zkosení, zaoblení, zrcadlení, změnu textu či kóty apod. Hromadný výběr entit se provádí jejich postupným určováním, nebo pomocí obdélníkového, mnohoúhelníkového či kruhového okna.

Bricsnet IntelliCAD plně podporuje práci se 3D plochami, a tak umožňuje snadno vytvářet komplexní 3D modely objektů. Prostorové výkresy lze zobrazovat jako drátový model se zobrazenými nebo skrytými neviditelnými hranami, jako drátový model s vybarvenými plochami a jako plně renderovaný model ve foto-realistické kvalitě. Nastavení renderingu umožňuje osvětlit scénu interiérovými světelnými zdroji a slunečním světlem, přiřadit materiály jednotlivým plochám modelu a definovat pozadí scény. Bricsnet IntelliCAD počítá rendering metodou ray-tracing, a tak přesně zohledňuje průhlednost objektů, odraz a lom paprsků světla.

Bricsnet Architecturals CZ

Bricsnet Architecturals je základním kamenem stavebních aplikací firmy Bricsnet. Technologie tohoto progresivního produktu je vyvíjena a zdokonalována již téměř jedno desetiletí. V roce 1998 ji zakoupila firma Bentley Systems a použila ji pro jádro svého programu MicroStation TriForma. Nová generace Bricsnet Architecturals běží nad BricsCAD i nad AutoCAD.

Bricsnet Architecturals je architektonickým objemovým modelářem. Postup práce je takový, že nejprve vytvoříte prostorový model stavebního objektu a z něho necháte generovat stavební výkresy (půdorysy, svislé řezy, pohledy) a datové výstupy (počty, objemy, plochy, ceny). Zdroj dat je na jednom místě přímo ve výkresu s definicí modelu. Případná změna modelu ovlivní všechny související výkresy a dokumenty, a tím je zajištěna konzistence celého projektu.

Bricsnet Architecturals obsahuje modelovací jádro technologie ACIS, a umožňuje tak snadné sestavování komplexního modelu objektu z předem připravených inteligentních stavebních dílů. Všechny stavební prvky jsou navzájem propojeny, takže celý objekt 'drží pohromadě'. Vertikální rozměry jsou navíc pod kontrolou tzv. řídících ploch, které mohou mít zcela obecný tvar. Pokud např. posunete stěnu, dojde i k přemístění dveří, které jsou do ní vloženy. Záměnou řídící plochy, kterou je dán tvar střešního pláště, dosáhnete nejen změny např. sedlové střechy na valbovou, ale i svislých konstrukcí, které ke střeše zespoda přiléhají.
Bricsnet Architecturals umožňuje snadné modelování bez ohledu na tvar a složitost stavebních dílů. Můžete začít budovat model z jednoduchých dílů a později zvyšovat jejich komplexnost - specifikovat detailní konstrukční uspořádání stěn, stropů, definovat vzorce pro výpočty ceny apod. Můžete rovněž definovat různý způsob zobrazení jednotlivých výkresů podle účelu jejich použití. Investor se bude více zajímat o abstraktní reprezentaci objektu, zatímco dodavatel potřebuje detailní specifikace.

Bricsnet Architecturals přímo používá pro ukládání dat formát DWG, takže 3D modely a 2D výkresy můžete bez problémů vyměňovat se svými obchodními partnery. Bricsnet Architecturals představuje jednu z nejpokročilejších a cenově nejdostupnějších technologií projektování stavebních objektů na dnešním trhu.

RekonCAD

Pro nezanedbatelnou skupinu uživatelů může být zcela dostatečným řešením aplikace RekonCAD pro BricsCAD, který má mnohaletou historii ve stejnojmenné aplikaci pro AutoCAD, se kterou je datově kompatibilní. RekonCAD řeší problematiku tvorby výkresové dokumentace v rozsahu od architektonické studie až po prováděcí projekt se všemi potřebnými detaily. Nezatěžuje uživatele prostorovým modelováním, přípravou stylů ani žádnými jiným definicemi, které jsou v Architecturals nezbytné. RekonCAD je sadou přímočarých nástrojů, které v duchu stávajících zvyklostí vedou projektanta k velmi rychlému sestavení základního stavebního dokumentu - výkresu půdorysu.
RekonCAD vyniká zejména svou výbavou pro kótování a rozličné stavební popisy a tabulky, které jsou vyžadovány českými normami. Jak vyplývá z jeho názvu, podporuje RekonCAD tvorbu výkresů rekonstrukcí, umožňuje tedy kreslit např. stěny s proměnnou tloušťkou, obecně tvarované ostění otvorů, klenby apod.

Zkušební verze

Můžete si vyžádat třicetidenní zkušební verze všech tří uvedených produktů. Obdržíte je na CD zcela bezplatně. Nejedná se o demoverze, ale o zcela funkční aplikace, takže můžete bez omezení vyzkoušet všechny jejich možnosti, posoudit jejich kvalitu a ověřit kompatibilitu s jiným řešením.


Bricsnet

Bricsnet je nadnárodní společnost s centrálami v USA a Belgii a pobočkami v Kanadě, Holandsku, Francii a Německu. Bricsnet provozuje Internetový portál www.bricsnet.com sdružující nejdůležitější informace a kontakty z oboru stavebnictví a architektury a poskytující prostor a možnosti pro sdílení informací a projektování na Internetu.